Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice DV Cekin

0
65

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22 i Odluke Upravnog vijeća od (datum sjednice UV)  Upravno vijeće Cekina dječjeg vrtića raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE

NA PUNO RADNO VRIJEME ZA RAD U CEKINU DJEČJEM VRTIĆU

 

Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću, a koji može biti:

 1. a) sveučilišni diplomski studij ili
 2. b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
 3. c) specijalistički diplomski stručni studij ili
 4. d) preddiplomski sveučilišni studij za odgojitelja ili
 5. e) stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema odgojitelja u skladu s ranijim propisima,

– položen stručni ispit za odgojitelja ili stručnog suradnika, osim ako nemaju obvezu polagati stručni ispit u skladu s člankom 56.  Zakona o predškolskom odgoju

– najmanje pet godina radnog iskustva u predškolskoj ustanovi na radnome mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika.

 

Ravnatelj se imenuje na pet godina, a ista osoba može biti ponovno imenovana.

Pristupnici/e uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:

 1. životopis,
 2. presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi,
 3. presliku dokaza o položenom stručnom ispitu
 4. završenu edukaciju za Montessori
 5. dokaz o državljanstvu
 6. dokaz o radnom iskustvu – elektronički zapis o radno pravnom statusu – ispis iz evidencije

Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izdan u vrijeme trajanja ovog natječaja)

 1. a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko

djelo iz članka 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne starije od dana objave natječaja

 1. b) uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni

postupak za neko djelo iz članka 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne starije od dana objave natječaja

 • Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu: Cekin dječji vrtić s naznakom “Prijava na natječaj za ravnatelja/icu”.
 • Natječaj traje od 1.3.2024.g. do 15.3.2024.g. Rok za dostavu prijava na natječaj je petnaest dana od dana objave natječaja na web stranici, zaključno s 15.3.2024.
 • U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
 • Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama vrtića.
 • Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
 • rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni o izboru u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
 • Upravno vijeće pridržava pravo da ne prihvati niti jednu prijavu ukoliko smatra da niti jedna prijava ne udovoljava uvjetima natječaja.
 • Predajom natječajne dokumentacije smatra se da kandidat koji je izabran na natječaju dao svoju suglasnost da mu se objave osobni podaci (ime i prezime, mjesto prebivališta i stručna sprema).
 • Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Cekin dječji vrtić može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here